Algemene verkoopsvoorwaarden Prestige Breakfast NV (Englisch version below)

Prijsaanvragen – bestelling

 1. Geen enkele prijsaanvraag/bestelling kan tot gevolg hebben dat de algemene voorwaarden van de klant van toepassing zullen worden.
 2. Offertes zijn geldig voor een periode van 30 dagen en kunnen partijen nooit binden dan na uitdrukkelijk akkoord tussen de klant en Prestige Breakfast NV.
 3. Alle onderhandelingen voorafgaande de orderbevestiging kunnen in hoofde van Prestige Breakfast NV slechts als vrijblijvend en niet-bindend beschouwd worden.

Bestellingen

 1. Door de bestelling aanvaardt de koper / opdrachtgever alle algemene en bijzondere voorwaarden opgesteld door Prestige Breakfast NV. De overeenkomst tussen partijen kan uitsluitend beheerst worden door deze algemene voorwaarden, waarvan de koper ingevolge zijn bestelling uitdrukkelijk verklaart kennis te hebben genomen.
 2. De bestelling(en) ons toegestuurd via het internet zijn onderworpen aan dezelfde verkoopsvoorwaarden van Prestige Breakfast NV.
 3. Voor de fabricatie van exclusieve producten, zijn geen exacte productie eenheden van toepassing. Een bestelling kan zowel groter of kleiner zijn dan datgene wat besteld werd. Deze marge wordt echter zo klein mogelijk gehouden.
 4. Annulering van de bestelling kan kosteloos voor zover zij schriftelijk bevestigd en aanvaard wordt door Prestige Breakfast nv. In alle andere gevallen van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 40 % van het initieel bedrag verschuldigd.
 5. Bij weigering van een bestelde levering zal de volledige koopsom inclusief kosten verschuldigd zijn.

Levering – aanvaarding

 1. De leveringstermijnen moeten als indicatief beschouwd worden en worden zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. In geval van vertraging kan geen enkele aansprakelijkheid bij Prestige Breakfast NV gelegd worden.
 2. De in ontvangstname van de goederen geldt als aanvaarding en dekt de gebreken die zouden voorkomen aan de geleverde goederen.
 3. Elk later protest in verband met de geleverde goederen moet een duidelijke omschrijving van het voorgehouden gebrek inhouden. Dit protest dient ons in elk geval aangetekend en binnen de acht dagen na levering toe te komen op Prestige Breakfast NV, Paalweg 2, B-8840 Oostnieuwkerke. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn.
 4. Door de levering / aanvaarding van de verhandelde goederen worden de goederen betaalbaar gesteld op de contractuele of voorziene termijn zonder dat de betaling van de goederen kan geschorst worden door enig protest van de klant.

Betaling

 1. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn al onze facturen betaalbaar aan ons adres Prestige Breakfast NV, Paalweg 2, B-8840 Oostnieuwkerke, binnen de 14 dagen na factuurdatum.
 2. Er wordt door de partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat bij niet-betaling op de vervaldag, er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een conventionele rente verschuldigd is van 12 % op jaarbasis en een conventioneel schadevergoeding van 12%, met een minimum van 110 € en een maximum 2.500 €.
 3. Iedere vertraging in betaling om welke reden ook, doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle nog openstaande schuldvorderingen opeisbaar worden. Dit laat ons toe de lopende contracten en overeenkomsten te schorsen en te ontbinden, zonder schadevergoeding te moeten toekennen.
 4. In geval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestelling of diensten op te schorten tot de betaling uitgevoerd is.
 5. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle goederen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst eigendom blijven van Prestige Breakfast NV tot volledige betaling van hoofdsom, intresten en alle met de transactie verbonden kosten.
 6. Vertraging in de betaling van één factuur maakt alle andere facturen of andere schulden onmiddellijk eisbaar.
 7. Van zodra de goederen de firma verlaten, zowel bij levering (al dan niet door Prestige Breakfast NV) of afhaling, wordt de klant 100 % verantwoordelijk voor die goederen. Eveneens indien Prestige Breakfast NV de opdrachtgever is bij een transportfirma om de goederen bij de klant te laten toekomen, is de betreffende klant verantwoordelijk voor het transport.
 8. De koper wordt nooit eigenaar van materialen, recepten of technieken, die gebruikt worden voor het vervaardigen van standaard-, maatwerk-, exclusieve- en/of depersonaliseerbare producten.
 9. De koper stemt in, tenzij anders vermeld, met de vermelding van zijn naam en/of zijn referenties in Prestige Breakfast NV publiciteitsmateriaal.

Plaats van handeling, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht

 1. Voor betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken te Ieper bevoegd.
 2. Alle leveringen en prestaties ingevolge de overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Partijen sluiten de toepassing van het Weens Koopverdrag uitdrukkelijk uit, evenmin al enige andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan.

Nietigheid en/of onafdwingbaarheid

 1. Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden en/of van andere overeenkomsten nietig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst niet aan. Contractanten hebben de plicht de ongeldige bepaling te vervangen door een regeling die wat haar financiële uitwerking betreft de eerste zo dicht mogelijk benadert.

 

General Terms and Conditions of Prestige Breakfast NV (Nederlandse versie, hierboven)

 

Quotations – order

 1. The client’s general terms and conditions shall not apply to any quotations or orders.
 2. Quotations are valid for a period of 30 days and will never bind the parties except with the explicit agreement of the client and Prestige Breakfast NV.
 3. All negotiations prior to order confirmation are regarded by Prestige Breakfast NV as voluntary and non-binding.

 

Orders

 1. By placing an order, the buyer/client accepts the general and special terms and conditions imposed by Prestige Breakfast NV. The agreement between the parties can only be governed by these general terms and conditions, of which the buyer explicitly declares he is aware as a result of placing the order.
 2. Order(s) placed with us via the Internet are subject to the same terms of sale of Prestige Breakfast NV.
 3. No exact production units are applicable for the manufacture of exclusive products. An order may be either larger or smaller than what was ordered. However, this margin is kept as small as possible.
 4. Orders may be cancelled free of charge providing the cancellation is notified in writing at least xxhours/days before the scheduled delivery. Cancellation is only valid if it is accepted in writing. For all other cancellations, the client shall be liable to pay 40% of the initial amount.
 5. If delivery of an order is refused, the full purchase price including costs shall be due.

Delivery – acceptance

 1. Lead times must be regarded as indicative and will be met as closely as possible. Prestige Breakfast NV cannot be held liable for any delay.
 2. Receipt of the goods is deemed to be acceptance and covers any defects that may occur to the supplied goods.
 3. Any later complaint relating to the supplied goods must include a clear description of the defect found. This complaint must always be sent to us by registered letter within eight days of delivery, addressed to Prestige Breakfast NV, Paalweg 2, 8840 Oostnieuwkerke, Belgium. No complaints can be accepted after this period.
 4. Once the negotiated goods have been delivered/accepted, payment for the goods must be made on the contractual or scheduled date. The client cannot suspend payment for the goods in the event of a complaint.

Payment

 1. Unless otherwise agreed, all our invoices are due for payment 14 days after invoice date, to our address Prestige Breakfast NV, Paalweg 2, 8840 Oostnieuwkerke, Belgium.
 2. The parties explicitly agree that if payment is not made by the due date, agreed interest of 12% per annum and agreed compensation of 12%, with a minimum of €110 and a maximum of €2,500, shall be legally due and without prior notice of default.
 3. Any delay in payment for any reason whatsoever will result in all outstanding debts becoming legally payable without notice of default. This allows us to suspend and dissolve the current contracts and agreements without having to pay compensation.
 4. In the event of non-payment, we reserve the right to suspend execution of all current orders or services until payment is made.
 5. The parties explicitly agree that all goods that are the subject of the agreement will remain the property of Prestige Breakfast NV until payment is made in full of the principal, interest and any costs associated with the transaction.
 6. A delay in payment of one invoice shall render all other invoices or debts immediately payable.
 7. The client will become 100% responsible for the goods as soon as the goods leave the company, either by delivery (whether or not by Prestige Breakfast NV) or by collection. Likewise, if Prestige Breakfast NV commissions a transport company to deliver the goods to the client, the client in question will be responsible for the transport.
 8. The buyer will never become the owner of equipment, recipes or methods used to manufacture standard, custom, exclusive products and/or products that can be depersonalised.
 9. Unless otherwise stated, the buyer agrees to his name and/or references being used in publicity material for Prestige Breakfast NV.

 

Place of operation, competent court, applicable law

 1. The courts in Ypres shall have sole jurisdiction in relation to any disputes.
 2. All deliveries and services arising from the agreement are subject to Belgian law. The parties explicitly exclude the application of the Vienna Convention as well as any other international regulations that are allowed to be excluded.

Invalidity and/or unenforceability

 1. If one or more provision of these conditions and/or other agreements should be or become invalid, the validity of the remaining provisions of the agreement shall remain unaffected. The contracting parties are obliged to replace the invalid provision with one that approximates the financial effect of the initial provision as closely as possible.
X